2014, ജൂലൈ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചിന്തകൾ

Blog Post No: 256 -
ആർ, ആരെ, ആരോട്, ആർക്ക്....

(ചിന്തകൾ)

ഭക്തി (ദൈവത്തോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോടും), ബഹുമാനം, ആരാധന, സ്നേഹം, പ്രേമം, ദയ, നീതി, കടപ്പാട്, ശരി...... ചുരുക്കത്തിൽ നന്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവ - ചിലർക്ക് ചിലരോട്‌
ജീവിതത്തിൽ എന്നുമുണ്ടാകും.  ആരെ അങ്ങനെ കാണുന്നുവോ, ആർ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നുവോ അവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ/ഭാഗ്യവതികൾ, പുണ്യം ചെയ്തവർ! 
അല്ലാത്തവരൊക്കെ?................ അവരെ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു - ആത്മാർത്ഥമായി, മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും മനസ്സിൽന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ട്.


+++

ആദ്യത്തെ പാപം

(ചിന്തകൾ)

തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിച്ചു  (സ്വാര്ത്ഥത)  അതുവഴി മറ്റു വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, പ്രവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുക  എന്നതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പാപം.  അതുവഴി മറ്റു പാപങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി ചെയ്തുകൂട്ടുന്നു. നാം നമ്മളായത് / നമ്മളാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതേയുള്ളൂ.

പ്രപഞ്ചത്തിലാകമാനം, സർവ ചരാചരങ്ങളിലും (എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മിലും) നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നമ്മെക്കാൾ, എത്രയെത്രയോ വലിയ ആ ശക്തിയെ - പ്രകൃത്യാലുള്ള ശക്തി എന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറഞ്ഞോട്ടെ / ദൈവീകമായ ശക്തി എന്ന് വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞോട്ടെ - രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ)  ധിക്കരിച്ചാൽ, വിപരീതഫലം ഉടൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകും എന്നത് ഉറപ്പ്. 

മുകളിൽ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മില്ത്തന്നെ ഉള്ള ആ ശക്തിയെ മാനിക്കുക.  സ്വാര്ത്ഥതയിൽ തുടങ്ങിവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാശത്തിലേ കലാശിക്കൂ.  അപ്പോൾഅത് വേണ്ടാ.

''ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു.''   

10 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു.''

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.