2016, ജൂൺ 26, ഞായറാഴ്‌ച

കാലം


Blog post no: 440

കാലം

(മിനിക്കഥ)

അസുഖം വന്ന് മീനയുടെ ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവളെ ഡോക്ടർ കൊടുത്ത വേദനാസംഹാരികൾ സഹായിച്ചു.  എന്നാൽ, മനസ്സു വേദനിച്ചപ്പോൾ, അവ തികച്ചും നിസ്സഹായകം.

വേദനിപ്പിച്ചയാളും വല്ലാതെ വേദനിച്ചു.  ഗോവിന്ദ് വേദനിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചതല്ല.  അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി.  ഇനി എന്തുപറഞ്ഞാലും അതു കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കേ വഴിയൊരുക്കൂ എന്നവനു തോന്നി.  അമിതസ്നേഹം വരുത്തിവെച്ച വിന.  ആയതുകൊണ്ടു വേദനിക്കാം, വേദന മറക്കാൻ നോക്കാം, കാലം തന്നെ, അവളെ രക്ഷിക്കട്ടെ - അവൻ വിചാരിച്ചു.

2016, ജൂൺ 19, ഞായറാഴ്‌ച

പരിഹാരം, മിത്രങ്ങൾ, മഴ, മഴ....


Blog post no: 439 -

പരിഹാരം 

പാപചിന്തകൾ വരുത്തും
പിരിമുറുക്കമതിൻ ഫലം;
പ്രായശ്ചിത്തമാണതിൻ
പരിഹാരമെന്നു നിശ്ചയം.മിത്രങ്ങൾ! 

ഉഷ-രവിമാർ, പിന്നെ
രജനി-സോമന്മാ-
രിവരല്ലോ മിത്രങ്ങൾ
പണ്ട് പണ്ടേ.....
ഈ ജന്മത്തിലെ
മാനുഷരല്ലിവ-
രെന്നാലോ, യുഗ-
യുഗങ്ങളായ്‌ ദിന-
രാത്രങ്ങളുമായ്
ബന്ധമുള്ളവർ ഇവർ!


മഴ, മഴ.... 

സന്ധ്യയടുക്കാൻ സമയമേറെ,
കരിമുകിലുകൾ പരന്നു,
താരകങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി;
ഭൂമിദേവി തയ്യാറെടുത്തു -
മഴയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ!
വേഴാമ്പലുകൾ സന്തോഷിച്ചു -
കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം
മഴയെ ആസ്വദിക്കാൻ.
സസ്യലതാദികൾ പുഞ്ചിരിച്ചു,
അവയുടെ മനം കുളിർത്തു.
പക്ഷിമൃഗാദികളൊക്കെയും തഥൈവ.
ചുരുക്കത്തിൽ, പുഴകളും
മലകളും, പൂവനങ്ങളും
ആനന്ദനൃത്തമാടി
ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന
മഴയെ, നിന്നെ ഏല്ലാർക്കും വേണം.

2016, ജൂൺ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ......


Blog post no: 438 -

എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ...... 


പൂക്കൾക്കും മനുഷ്യർക്കും
സമാനതകളേറെയുണ്ട്;
വ്യത്യാസമോ ചുരുക്കവും.
സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളിൻ
സുഗന്ധമെമ്പാടും പരക്കുന്നു;
സത്സ്വഭാവികളാം
മനുഷ്യർതൻ  കീർത്തിയും.
ചില പൂക്കൾക്കുണ്ട്
സൌന്ദര്യവും സൌരഭ്യവും!
അതുപോൽ, മനുഷ്യർക്കും -
സൌന്ദര്യവും സത്സ്വഭാവവും.
പ്രകൃതി, പൂക്കളിൻ  പ്രകൃതത്തിൽ
മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല,യെന്നാൽ
മനുഷ്യർക്കവരുടെയ
സ്വഭാവത്തിൻ  കാര്യത്തി-
ലവർ വിചാരിച്ചാൽ
മാറ്റാമെന്ന  നല്ല കാര്യം
നല്ലനിലക്കുതന്നെ വെച്ചുനീട്ടി.
എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ.......
വിവേകബുദ്ധിക്കു പേരുകേട്ട നീ...

2016, ജൂൺ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

എതിരേല്പ്..


Blog post no: 437 -

എതിരേല്പ്..
ദിനങ്ങളേറേയായ്‌ നിങ്ങൾക്കു

ജലപാനം ഞാൻ നൽകിയിട്ട്;

എങ്കിലും നിങ്ങളെതിരേറ്റു എന്നെ

ഉണർവോടെ, പ്രസരിപ്പോടെ.