2016, ഒക്‌ടോബർ 9, ഞായറാഴ്‌ച

ഒരമ്മമ്മയുടെ ആത്മഗതം


Blog post no: 451 -

ഒരമ്മമ്മയുടെ ആത്മഗതം

(അമ്മയിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ച  ഗർഭപാത്രത്തിൽ (Uterus Transplantation ) പിറന്ന മകനുമായി ഒരമ്മയുടെ   ചിത്രവും വാർത്തയും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ   കണ്ടു.  അതാണ് ഈ കൊച്ചുകവിതക്കു ആധാരം.)അമ്മമ്മയല്ല ഞാനമ്മയുമാണ് പൊന്നോമന-

ക്കുഞ്ഞേ നിന്റെ, എൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ

പിറന്ന നിൻ സ്വന്തമമ്മയെപ്പോലവേ!

ഗർഭപാത്രമെന്നോമനപുത്രിക്ക്

നൽകാതിരുന്ന സർവശക്താ, എൻ

ഗർഭപാത്രമവൾക്കു നൽകാൻ

തോന്നിപ്പിച്ചു, വിജയിപ്പിച്ചു നീ.

ഗർഭപാത്രമില്ലെന്ന സന്താപവു-

മില്ലിപ്പോൾ, ഗർഭശ്രീമാനായുള്ളോരു

പുത്രനെയും സമ്മാനിച്ചു നീ!