2016, ഫെബ്രുവരി 28, ഞായറാഴ്‌ച


Blog post no: 428 -
പുതിയ കുസൃതികൾ

(ഒരു കുസൃതിമാളു പരമ്പര)

സമാധാനം -

മാളുവിന്റെ അമ്മ, അമ്മമ്മയുടെയും മുത്തച്ഛന്റെയുംകൂടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു.  മാളുവിന്റെ വികൃതികൾ കണ്ട്, പറഞ്ഞു:

ഓ, രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് നല്ല സമാധാനം ആയിരിന്നു.

മാളു:  എനിക്കും.

***

പ്രസംഗം -

ഇനിയൊരിക്കൽ മാളു, അമ്മമ്മ-മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ.  അല്പം വൈകി സായാന്ഹസവാരിക്കിറങ്ങിയ അമ്മമ്മ ടോര്ച്ച് എവിടെ എന്ന് തിരഞ്ഞു.  അതാ, മാളു ടോര്ച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചു, മൈക്കാക്കി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽനിന്നു പ്രസംഗം  പൊടിപൊടിക്കുന്നു.

***

ബന്ധങ്ങൾ -

''ഈ ആൾ, ആ ആളുടെ ആരാണ്?'' ചില അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മമ്മ മാളുവിനോട്.

മാളു കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

അടുത്തതായി ചില അകന്ന ബന്ധുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.  മാളു  അത് ആകെ ''കൊളം'' ആക്കി.  (കാരണം, ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ തറവാട്ടിനുള്ളിൽ/കുടുംബത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ വീണ്ടും ബന്ധുക്കൾ ആയവർ ആണ്.   അത് ഉദാഹരണമാക്കി തട്ടിവിട്ടതാണ്.)

2016, ഫെബ്രുവരി 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നവർ!


Blog-post No: 427 -

ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നവർ!

(ചിന്താവിഷയം)

''ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങിനെപ്പോലെ'' എന്നൊരു പറച്ചിൽ ഉണ്ട്. 
smile emoticon
മുന്കോപം എന്ന വാക്കിനു ഇഞ്ചി എന്നൊരു പ്രയോഗം ഗ്രാമ്യഭാഷയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇടയിൾ, ഒരുപക്ഷെ നാംതന്നെ, പലപ്പോഴും ''ഇഞ്ചി'' ഉള്ളവർ ആണ്. ഇഞ്ചി ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ, ഇവിടെ, ആലോചിചിച്ചു നോക്കാം - ഇഞ്ചി കടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ? അവനവനു ബുദ്ധിമുട്ട്, മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ശല്യം.....
ആയതുകൊണ്ട്, ഇഞ്ചി കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാം; കടിക്കേണ്ട, എന്താ? അല്ലെങ്കിലോ? മറ്റുളളവർ നമ്മെപ്പിടിച്ചു കടിച്ചുകളഞ്ഞു എന്ന് വരും കേട്ടോ. :) 

- o0o - 
smile emoticon