2014, സെപ്റ്റംബർ 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ഒരൽപം നർമ്മചിന്ത
Blog No: 291

ഒരൽപം നർമ്മചിന്ത

അരി


അരി ആഹാരം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകുമോഉണ്ടാകാം, ചുരുക്കം ചിലർ.  പ്രമേഹരോഗികളോട് അരി ആഹാരം കുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് അനുസരിക്കുന്നത് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം!  അപ്പോൾ, അരിയും മലയാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയൊക്കെ  ആണ്.

അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ.  നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ പര്യായപദങ്ങൾകൊണ്ടും നാനാർത്ഥങ്ങൾകൊണ്ടും സമ്പന്നമാണല്ലോ.  അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രു എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട്.  അപ്പോൾചോറ് മുതലായ ആഹാരം എവിടെശത്രു എവിടെഅരി (ചോറ്) കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ശത്രുത കാണിച്ചു എന്ന് വരും!

ഏതായാലും, ഞാൻ അരിയുടെ (ചോറിന്റെ) അരി (ശത്രു)   ആകില്ല.   നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കെന്നേ.  അല്ലാ പിന്നെ. ഹാ ഹാ


***

അന്നനട

നടന്നു വരുന്ന യുവതിയോട് അല്പ്പം ദൂരെ നിന്ന്:

സ്ഥലം എവിട്യാന്നാ പറഞ്ഞെ?

യുവതി സ്ഥലപ്പേരു പറയുന്നു.

(ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) ''അത് നടത്തം കണ്ടപ്പോൾ  മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്ഥലപ്പേര് ?''

അപ്പോഴേക്കും യുവതി കുറച്ചു അടുത്തെത്തി. 

(ഉറക്കെ)''അന്നമനട''
അത് ശരി.  (ചിരി)

ആദ്യം എന്താ കേട്ടത് ?

''അ ന്ന ന ട''

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.