2014, സെപ്റ്റംബർ 23, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 61കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 61


Blog Post No: 296


മന്ദഹാസം

മാനം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ
മധുരിക്കുമോർമ്മകളാൽ
മാനസവും തെളിഞ്ഞു;
മന്ദഹാസം ചുണ്ടിൽ.  


ഇരട്ടി സംതൃപ്തി!

പൂമരത്തെ ഇക്കിളിയിട്ടു  കുസൃതിക്കാറ്റ്
പൂക്കൾ തുരുതുരെ  വീണപ്പോൾ താഴെ
പൂച്ചദമ്പതികൾ ശിരസ്സിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി
പൂമരത്തിനപ്പോൾ കിട്ടി ഇരട്ടി സംതൃപ്തി!     

Haiku

പൂമ്പാറ്റ പറന്നുവന്നു
പൂവിനെ പുണർന്ന് മധുപാനം ചെയ്ത്
പറന്നുപോയ്‌ ഉന്മത്തനായ്‌

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.