2014, മേയ് 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

ദൈവഹിതം (പ്രകൃതി നിയമം)Blog Post No; 217 - 
ദൈവഹിതം (പ്രകൃതി നിയമം)
(ചിന്തകൾ)

ദൈവഹിതം അഥവാ പ്രകൃതിനിയമം
മനുഷ്യരാൽ മാറ്റാമെന്നത് വെറും വ്യാമോഹം.
എന്നാൽ, മനുഷ്യന് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ
ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കാനും
പ്രവത്തിക്കാനും കഴിയും എന്നത് വാസ്തവം.
ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സകൻ ദൈവം
അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രകൃതിതന്നെ.
മനുഷ്യ-ചികിത്സകൻ
ആ മഹാചികിൽസകനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ
മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുന്നു
അഥവാ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.