2014, ഓഗസ്റ്റ് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 46കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 46


Blog Post No: 276


Haiku

കടലിൽ താഴുന്നു സൂര്യൻ
മാനത്ത് തെളിഞ്ഞ ചന്ദ്രനെ
ഭൂമിയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് 

കുയിലിന്റെ പാട്ട്
കിളികളുടെ കോറസ്സ്
കാറ്റിന്റെ ചൂളംവിളി

പെരുമഴ തകർത്ത് പെയുന്നു
കുറ്റാ കൂരിരുട്ട്‌
ഇടിമിന്നൽ വഴികാട്ടി  

ഉലാത്തൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ
പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണരുന്നു  

പുഴയിൽ വീഴുന്നു മഴ
പാട്ടിന്റെ താളത്തോടെ ലയത്തോടെ
പുഴ പുളകിതഗാത്രയായി

മലകളിൽ മരങ്ങൾ
മരങ്ങളിൽ മരുന്നുകൾ
മരുന്നുകൾ മനുഷ്യർക്ക്‌

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.