2014, ഓഗസ്റ്റ് 26, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 45കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 45


Blog Post No: 275


ദേവിയും പ്രിയതമയും

ആലിലകളിളകിയാടുന്നു
ദേവീക്ഷേത്രനടയിൽ
ഇളക്കത്താലിയുമതുപോലെ
പ്രിയതമയുടെ കഴുത്തിൽ  
+++


കിങ്ങിണിമോളും പൂമ്പാറ്റയും

കൊച്ചുകിങ്ങിണിതന്നുടുപ്പിൽ പൂമ്പാറ്റച്ചിത്രങ്ങൾ
കുസൃതിയവൾ ക്ഷണിച്ചു പറക്കുന്നൊരു പൂമ്പാറ്റയെ
പൂമ്പാറ്റ വന്നില്ല, ഉടുപ്പിലെ പൂമ്പാറ്റകളെയപ്പോൾ
പറന്നുപോവാനായുടുപ്പിൽ തട്ടുന്നു ആ നിഷ്ക്കളങ്ക! 
+++


കൂട്ടക്കരച്ചിൽ

കൂട്ടിലെ കിളി കരയുന്നു
കെട്ടിയിട്ട കാലി കരയുന്നു
കുടിക്കാനമ്മിഞ്ഞക്കായ് കുട്ടി
കിടപ്പിലായ കാരണവരും
+++


മാനവും മനവും

മാനം രക്ഷിക്കപ്പെടേണം പാവമാമവരുടെ
മനം സന്തോഷിക്കുമത്തരം സത്കർമ്മങ്ങളിൽ;
മാനമെന്നത് രക്ഷിക്കണം, രക്ഷിക്കപ്പെടേണം
മനത്തിനപമാനം സഹിക്കി,ല്ലൊരാളു,മൊരിക്കലും. 
+++

കുട്ടിവാനരനും കുട്ടിനരനും


മരച്ചില്ലയിലൊരു
കുട്ടിവാനരൻ
മരത്തണലിലൊരു
കുട്ടിനരൻ
കുട്ടിവാനരനും
കുട്ടിനരനും 
ചെയ്യുന്നതൊന്നുതന്നെ
കുട്ടിനരൻ
പഴംതിന്ന്
തൊലി
മേൽപ്പോട്ടെറിയുന്നു
കുട്ടിവാനരൻ
പഴംതിതിന്ന്
തൊലി
കീഴ്പ്പോട്ടെറിയുന്നു!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.