2015, മേയ് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

കവിതകൾ


Blog post no: 386 -

കവിതകൾ
 
എന്റെ കവിതകൾ - ആസ്വാദനയോഗ്യമായവയാണോ?   തീര്ച്ചയായും വായിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആണ് അത് പറയേണ്ടത്.   ഇത്  എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ആണ് -  മറ്റെല്ലാ ശാഖകളിലും ഞാൻ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നുണ്ട് - ഇടയ്ക്കു വീണുകിട്ടുന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ.  ഒരു സാഹിത്യ - കവിതാ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രം.  
 
കവിതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ കവിതകൾക്ക്‌ പുറമേ, കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകൾ മനസ്സില് വന്നത് കുറെ എഴുതി. പിന്നീട് തോന്നി - രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം അങ്ങനെയുള്ളവ കുഞ്ഞുകവിതകൾ എന്ന പേരിൽ നമ്പർ ഇട്ടു എഴുതാം. അങ്ങനെ തോന്നിയതുമുതൽ ഇന്നേവരെ അവ 100 Blogs തികഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷം ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നു.  ഇതിൽ പോരായ്മകൾ പലയിടത്തും കാണും.  എങ്കിലും, ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തു എന്റെ കവിതകളിക്കുറിച്ചു ലേഖനമെഴുതി - മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.   ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു - സുഹൃത്തുക്കൾ വായിച്ചു കമന്റ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.  ഇത്തരുണത്തിൽ ഈ കുറിപ്പും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നി.  പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നന്ദി, സന്തോഷം, സുഹൃത്തുക്കളേ.  

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.