2015, ജൂൺ 13, ശനിയാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 101Blog Post No: 390 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 101

ആകർഷണ സിദ്ധാന്തം

മയൂരം നർത്തനമാടുന്നു ഇണയെ-
യാകർഷിക്കുന്നതിന്നായ്‌,
കലാപരമായ് മുന്നേറുന്നു
അങ്ങനെ പ്രേമവും കാമവും!
മനുഷ്യനും കെട്ടുന്നു ''വേഷം''
ഇണയെയാകർഷിക്കുവാനായ്‌
കലയും, ചിലപ്പോൾ ''കൊല''വരെയും
ജീവിതത്തിലനുഭവിക്കുന്നതിന്നായ്‌!


അദൃശ്യ ശക്തികൾ

മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ഇളകുന്നു,
മാരുതന്റെ സാന്നിധ്യം -
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തി!

മുഖം പ്രസാദിക്കുന്നു,
മധുരവിചാരങ്ങളാൽ -
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തി! 


6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.