2014, ഡിസംബർ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 81Blog No: 326 –

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 81
ചിന്താവിഷയം - സുഖദു:ഖങ്ങൾ

ഒരു കുന്നിനൊരു കുഴി,
ഒരു ദുഖത്തിനൊരു സന്തോഷ-
മിങ്ങനെ നിമ്നോന്നതങ്ങ-
ളെന്നുമുണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ;
സുഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന നാം,
ദുഃഖം വരാമെന്നുമോർക്കണം,
അതേറ്റുവാങ്ങാനായ് മനസ്സു
കെട്ടിപ്പടുക്കണം, തയ്യാറാകണ-
മങ്ങനെ ദുഃഖത്തിന്നാഴം കുറയ്ക്കാം!വ്യത്യാസം

ചക്രവാളത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നു,
പ്രകൃത്യാൽ, കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച്;
മനുഷ്യന്റെ നിറം മാറുന്നു,
പ്രകൃതത്തിന്, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച്!
പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു,
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ചതിക്കുന്നു!തൊട്ടാവാടി

തൊട്ടാൽ വാടും
തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ വാടില്ല
തൊടാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ
തൊട്ടാവാടീ, നിന്റെയൊരു കാര്യം... 

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ: 1. തൊടാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ
  തൊട്ടാവാടീ, നിന്റെയൊരു കാര്യം.
  പിന്നെ
  ഭായിക്ക് ഉഗ്രനായൊരു കിണ്ണങ്കാച്ചി കൃസ്തുമസ് ആശംസ
  നേർന്നു കൊള്ളുന്നൂ...!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ജീവിതപാഠങ്ങള്‍ നന്നായി ഡോക്ടര്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. നന്നായി. ഒരു കുഴിയ്ക്കൊരു കുന്ന്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.