2014, നവംബർ 15, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും


Blog Post No: 304 -പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും

- ഡോ.  പി. മാലങ്കോട്

പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങളത്യത്ഭുത,മെങ്കിലോ
സത്യം മുഴുവനറിയുന്നവരാരുമില്ല;
കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ അറിയാം മാനുഷർക്ക്‌
എല്ലാമറിയുന്നുവെന്ന തോന്നലുമുണ്ട് മുന്നിൽ!
കോടാനുകോടി താരകളുള്ളപ്പോൾ
സൂര്യനതിലൊന്നു മാത്രമത്രേ!
സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ നാ-
മൽപ്പമറിയുന്നു, ഏറെ അറിയാതിരിക്കുന്നു!
വിവേകബുദ്ധിയുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ
വിവേകമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്!
ദൈവമുണ്ടെന്നും ദൈവമില്ലെന്നും ചിലർ
വീറോടെ വാദിച്ചു സമയവും  കളയുന്നു!
പാപചിന്തകൾ പാപപ്രവർത്തികൾ
മാനവകുലം  മുരടിപ്പിക്കുന്നു പാടെ.
ഹേ മനുഷ്യാനല്ലത് മാത്രം ചിന്തിച്ചു,
വർത്തിച്ചു നല്ലനിലയിൽത്തന്നെ യാത്രയാകൂ.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.