2015, ജനുവരി 31, ശനിയാഴ്‌ച

മനുഷ്യൻ

Blog Post No: 336 -

മനുഷ്യൻ

മനുഷ്യൻ മരം നട്ടു
മരം മനുഷ്യനെക്കാൾ വളർന്നു
മനുഷ്യൻ അഭിമാനിച്ചു
മരം മനുഷ്യന് ഫലങ്ങൾ കൊടുത്തു...... ഒരുനാൾ
മനുഷ്യൻ മരത്തെ വിറ്റു കാശാക്കി
മരത്തിന്റെ വിധി
മനുഷ്യൻ മാടിനെ വാങ്ങി
മാട് മനുഷ്യന് പാൽ കൊടുത്തു.... ഒരുനാൾ
മനുഷ്യൻ മാടിനെ വിറ്റു
മാടിനെ വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ അതിനെ കൊന്നു തിന്നു
മാടിന്റെ വിധി
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി
മനുഷ്യന്റെ  മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുന്നു
മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അവരെ തഴയുന്നു
മനസ്സാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്
മനുഷ്യൻ അവന്റെ ചെയ്തികൾ തുടരുന്നു
മനുഷ്യനെ അവന്റെ വിധി കാത്തിരിക്കുന്നു.  ജാഗ്രത!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.