2015, ജനുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

രണ്ടു മിനി കഥകൾ


Blog post no: 334 -

എന്തൊരാശ്വാസം

 
''എടീ, ഞങ്ങളുടെ ടീവിയിൽ ഒന്നും ശരിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല.''

''ഞങ്ങളുടെതിൽ കിട്ടുന്നതേ ഇല്ല.  കാലാവസ്ഥ മാറിയതിന്റെയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.''
 
''ഓ, അത് ശരി.  നിങ്ങളുടെതിൽ കിട്ടുന്നതേ ഇല്ല, അല്ലെ?  ആശ്വാസം ആയി.''
വേറെ ആൾ


അവൻ അവളോട്തന്റെ ഹൃദയവികാരം തുറന്നു പറഞ്ഞു.  അവൾ അതു കേട്ടു.  എന്തൊരാശ്വാസം.

അവൾ ചോദിച്ചു, ''എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റുമോ?''

അവൻ പറഞ്ഞു, ''അത് ശരി....... അതിനു വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോ.''

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.