2015, ഓഗസ്റ്റ് 11, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്റെ വായനയിൽ നിന്ന് (20)


Blog Post no: 415 -
എന്റെ വായനയിൽ നിന്ന് (20)

(ലേഖനം)


എം.ടി.യുടെ ''രണ്ടാമൂഴം''.  മഹാഭാരതത്തിൽനിന്നും ഒരു ഭാഗംപുരാണകഥകളിൽ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്കുപോലും താൽപര്യത്തോടെ വായിച്ചു പോകാവുന്ന ആഖ്യാനരീതി

രണ്ടാമൂഴം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരിൽ രണ്ടാമന്റെ (ഭീമന്റെ) ഊഴം ആണ്ഭീമനെ മുഖ്യകഥാപാത്രമാക്കിയാണ് കഥഇംഗ്ലീഷ് അടക്കം പല ഭാഷകളിലും രണ്ടാമൂഴം പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പട്ടു

എന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത്, ജെയിംസ് ഇത് വായിച്ചു പല ഡയലോഗുകളും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി, ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നു. ഉദാവീരന്മാരുടെയും നദികളുടെയും ഉത്ഭവം എവിടെനിന്നാണെന്ന് ആരും തിരക്കാറില്ല!

എം. ടി. കൃതികളിൽ എന്നുതന്നെയല്ല,   മലയാളഭാഷയിലെതന്നെ  പ്രശസ്തകൃതികളിൽ ഒന്നായ  ''രണ്ടാമൂഴം'' വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കൃതിതന്നെ എന്നു എടുത്തുപറയെണ്ടതില്ല

***

 

ഞാനേകനായൊരു മേഘമായ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി.......

 

വില്ല്യം വേ ഡ്സ് ത്തി ന്റെ കവിത! ഹോ, എന്തൊരു രസംപ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച വിശ്വമഹാകവിപ്രകൃതിസ്നേഹിയായ എനിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു രസം, ഒരു സുഖം!

ഏകാന്തതയിൽ, കൊച്ചു കവിത ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കൂ

 

 I Wandered Lonely As A Cloud

by William Wordsworth


I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced, but they
Out-did the sparkling leaves in glee;
A poet could not be but gay,
In such a jocund company!
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

***


8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. രണ്ടാമൂഴം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. എം.ടിയും വേർഡ്സ് വർത്തും. നല്ല ലേഖനം.

  ശുഭാശംസകൾ.....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. രണ്ടാമൂഴം വായിച്ച് കോരിട്ട്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഭീമന്‍റെ മനസ്സിനുള്ളിലൂടെ...................
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.