2015, ഓഗസ്റ്റ് 9, ഞായറാഴ്‌ച

എന്റെ വായനയിൽ നിന്ന് (19)Blog Post no: 413

എന്റെ വായനയിൽ നിന്ന് (19)
(ലേഖനം)


അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് - വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നാടകംവായിച്ചിട്ടുണ്ട്കണ്ടിട്ടില്ലനമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നുആചാരങ്ങൾ ആവാം, അത് അനാചാരങ്ങൾ ആയി മാറുമ്പോൾ, സഹജീവികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യസ്നേഹികകൾക്ക് സഹിക്കില്ല. അവർ പ്രതികരിക്കുംവളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾതന്നെ  മുഷിഞ്ഞു, പേജുകൾ പറിഞ്ഞുനിന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു.


***സാമുവേൽ ടെയിലറുടെ ഒരു കവിത വായിച്ചത് സന്ദർഭവശാൽ ഓര്മ്മ വന്നു - ഒരു കുട്ടിയടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി. ഉള്ളടക്കം ഓർമ്മയുണ്ട് - സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്തന്നെഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നെറ്റിലൊന്ന് പരതിനോക്കി, കിട്ടിഅതെ, അത് തന്നെനോക്കൂ

Answer to a Child’s Question

-      Samuel Taylor Coleridge

Do you ask what the birds say? The sparrow, the dove,
.
The linner and thrush say, “I love and I love!”
.
In the winter they’re silent — the wind is so strong;
.
What it says, I don’t know, but it sings a loud song.
.
But green leaves, and blossoms, and sunny warm weather,
.
And singing, and loving — all come back together.
.
But the lark is so brimful of gladness and love,
.
The green fields below him, the blue sky above,
.
That he sings, and he sings; and for ever sings he-
.
“I love my Love, and my Love loves me!”


9 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വി.ടിയുടെ വിപ്ലവം
  ടെയിലറുടെ സ്നേഹം
  വിപ്ലവവും സ്നേഹവും ചേര്‍ന്നാല്‍ സ്നേഹവിപ്ലവം!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വി.ടിയുടെ വിപ്ളവം
  ടെയിലറുടെ സ്നേഹം

  രണ്ടും നന്നായി ഡോക്ടർ

  ശുഭാശംസകൾ.....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.