2012, ഡിസംബർ 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നാമധേയങ്ങള്‍ (കവിത)


നാമധേയങ്ങള്

(തുള്ളല്‍ കവിത)
  

 പേരുകള്‍, പേരുകള്‍ - എന്തെല്ലാം പേരുകള്‍

പേരുകള്‍ നല്ലതും, പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചീത്തയും!

നല്ല പേര്‍ വിളിക്കുന്നു ശിശുക്കളെയൊക്കെയും

നല്ലനിലയില്ത്തന്നെ ചിന്തിച്ച പോലവേ

എന്നിരിക്കിലും നാമവുമായൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ

എതിരായ വാക്കുകള്‍ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു ചിലര്‍

ദയാനന്ദനെന്നയാള്‍ ഒരു ദയയുമില്ലത്തവന്‍

ദാനശീലന്, ദാനം എന്തെന്നറിവീലപോല്‍

ധര്മ്മവീരനോ ഒരു ധര്‍മ്മവും ചെയ്യില്ല

സുശീല എന്നൊരു പേരുള്ള മഹിളാമണി

സുശീലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവള്‍തന്നെ

ശാന്ത എന്നൊരു പേരുള്ള മങ്കയും

ശാന്തതയുമായൊരു ബന്ധവുമില്ലത്രേ

സൌമ്യയെന്നൊരു സുന്ദരികുട്ടിയെ

സൌമ്യമായൊരിക്കലും കണ്ടവരില്ലത്രേ.

പേരുകള്‍, പേരുകള്‍ - എന്തെല്ലാം പേരുകള്‍

പേരുകള്‍ നല്ലതും, പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചീത്തയും!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.