2016, ജൂൺ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ......


Blog post no: 438 -

എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ...... 


പൂക്കൾക്കും മനുഷ്യർക്കും
സമാനതകളേറെയുണ്ട്;
വ്യത്യാസമോ ചുരുക്കവും.
സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളിൻ
സുഗന്ധമെമ്പാടും പരക്കുന്നു;
സത്സ്വഭാവികളാം
മനുഷ്യർതൻ  കീർത്തിയും.
ചില പൂക്കൾക്കുണ്ട്
സൌന്ദര്യവും സൌരഭ്യവും!
അതുപോൽ, മനുഷ്യർക്കും -
സൌന്ദര്യവും സത്സ്വഭാവവും.
പ്രകൃതി, പൂക്കളിൻ  പ്രകൃതത്തിൽ
മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല,യെന്നാൽ
മനുഷ്യർക്കവരുടെയ
സ്വഭാവത്തിൻ  കാര്യത്തി-
ലവർ വിചാരിച്ചാൽ
മാറ്റാമെന്ന  നല്ല കാര്യം
നല്ലനിലക്കുതന്നെ വെച്ചുനീട്ടി.
എന്നിട്ടും മനുഷ്യാ, നീ.......
വിവേകബുദ്ധിക്കു പേരുകേട്ട നീ...

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അതെ വിവേകം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സുഖഭോഗങ്ങളില്‍ ആര്‍ത്തിപെരുക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍റെ സുഗന്ധം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു!
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വിവേകം തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.