2016, ഫെബ്രുവരി 28, ഞായറാഴ്‌ച


Blog post no: 428 -
പുതിയ കുസൃതികൾ

(ഒരു കുസൃതിമാളു പരമ്പര)

സമാധാനം -

മാളുവിന്റെ അമ്മ, അമ്മമ്മയുടെയും മുത്തച്ഛന്റെയുംകൂടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു.  മാളുവിന്റെ വികൃതികൾ കണ്ട്, പറഞ്ഞു:

ഓ, രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് നല്ല സമാധാനം ആയിരിന്നു.

മാളു:  എനിക്കും.

***

പ്രസംഗം -

ഇനിയൊരിക്കൽ മാളു, അമ്മമ്മ-മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ.  അല്പം വൈകി സായാന്ഹസവാരിക്കിറങ്ങിയ അമ്മമ്മ ടോര്ച്ച് എവിടെ എന്ന് തിരഞ്ഞു.  അതാ, മാളു ടോര്ച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചു, മൈക്കാക്കി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽനിന്നു പ്രസംഗം  പൊടിപൊടിക്കുന്നു.

***

ബന്ധങ്ങൾ -

''ഈ ആൾ, ആ ആളുടെ ആരാണ്?'' ചില അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മമ്മ മാളുവിനോട്.

മാളു കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

അടുത്തതായി ചില അകന്ന ബന്ധുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.  മാളു  അത് ആകെ ''കൊളം'' ആക്കി.  (കാരണം, ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ തറവാട്ടിനുള്ളിൽ/കുടുംബത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ വീണ്ടും ബന്ധുക്കൾ ആയവർ ആണ്.   അത് ഉദാഹരണമാക്കി തട്ടിവിട്ടതാണ്.)

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.