2016, ഫെബ്രുവരി 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നവർ!


Blog-post No: 427 -

ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നവർ!

(ചിന്താവിഷയം)

''ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങിനെപ്പോലെ'' എന്നൊരു പറച്ചിൽ ഉണ്ട്. 
smile emoticon
മുന്കോപം എന്ന വാക്കിനു ഇഞ്ചി എന്നൊരു പ്രയോഗം ഗ്രാമ്യഭാഷയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇടയിൾ, ഒരുപക്ഷെ നാംതന്നെ, പലപ്പോഴും ''ഇഞ്ചി'' ഉള്ളവർ ആണ്. ഇഞ്ചി ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ, ഇവിടെ, ആലോചിചിച്ചു നോക്കാം - ഇഞ്ചി കടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ? അവനവനു ബുദ്ധിമുട്ട്, മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ശല്യം.....
ആയതുകൊണ്ട്, ഇഞ്ചി കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാം; കടിക്കേണ്ട, എന്താ? അല്ലെങ്കിലോ? മറ്റുളളവർ നമ്മെപ്പിടിച്ചു കടിച്ചുകളഞ്ഞു എന്ന് വരും കേട്ടോ. :) 

- o0o - 
smile emoticon

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.