2016, ഡിസംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ബാല്യത്തിലെ മൗനി

Blog post no: 453

ബാല്യത്തിലെ മൗനി

ബാല്യത്തിലെ ഞാൻ
''മൗനം വിദ്ധ്വാനു ഭൂഷണം''
എന്ന മട്ടിൽത്തന്നെ ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഒരാൾ
മൗനം വിഡ്ഡ്യാനു ഭൂഷണം
എന്ന് സ്വയം ''ഉണ്ടാക്കി'' പറഞ്ഞിരുന്നു.
ബാല്യത്തിൽനിന്നു കൗമാരത്തിലേക്കും
യൗവ്വനത്തിലേക്കും മദ്ധ്യവയസ്സിലേക്കും
ജീവിതം ചേക്കേറിയപ്പോൾ
പലപ്പോഴും മൗനം വാചാലമായി.
ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാനിതാ വീണ്ടും
മൗനത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നു.
മാനം വേണമെങ്കിൽ....
മൗനം പാലിക്കുക -
മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നു;
മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.....

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.