2017, ഏപ്രിൽ 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി


Blog post no: 458 -

കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി 


നീ എന്നിൽ കൊളുത്തിയ

സ്നേഹത്തിന്റെ  തിരിനാളം

അണയാതിരിക്കുന്നേടത്തോളം

സംശയമേ വേണ്ട, എന്നിലെ

ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ

കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി സന്ദേശങ്ങൾ

നിന്നിലേക്ക്‌  മരണംവരെയും

എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.